Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Wang Chen
2012-10-29 19:06:10 CRI

Wang Chen

Dyrektor Biura Prasowego Rady Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej

Organizacja w Warszawie Tygodnia Kultury Tybetańskiej w Polsce jest szczególnym momentem w historii chińskopolskiej wymiany kulturalnej . W imieniu Biura Prasowego Rady Pańs twowej ChRL chciałbym serdec zni e ż yc z yć tej imprezie osiągnięcia wielkiego sukcesu! Władzom Polski oraz reprezentantom różnych polskich środowisk pragnę z kolei gorąco podziękować za wielkie wsparcie okazane Tygodniowi Kultury Tybetańskiej! Tybet jest prawdziwą perłą, błyszczącą na wielkiej mapie Chin. Na przestrzeni wielu wieków zamieszkujące Tybet grupy etniczne stworzyły, dzięki swej pracowitości i mądrości, unikalną i niezwykle bogatą kulturę, k tóra stanowi bezcenny wkład do skarbnicy tradycyjnej chińskiej kultury. Od 60 lat mieszkańcy Tybetu, wsp ier ani p r zez władze cent ralne i cał e chińskie społeczeństwo, działają ramię w ramię na rzecz przekształcenia tej starodawnej i mistycznej krainy. Efektem tych wysiłków są ogromne przeobrażenia, które jednocześnie pozwalają chronić, przekazywać i rozwijać miejscowe tradycje kulturowe. Kultura Tybetańczyków jest głęboko zakorzeniona w glebie chińskiej cywilizacji. Proces reform i otwarcia oraz harmonijny postęp sprawi ły, że na ośnieżonych płaskowyżach poajwi ł się nowy, pełen wiary w siebie, dynamiczny Tybet. Tybet, k tóry pewnie kroczy ku światu, jak również ku przyszłości. Chiny i Polska to kraje o długiej , bogatej historii o raz wspaniał ych kul turach, k tóre pozostają ze sobą w dialogu. Tegoroc zny Tydzień Ku l t u r y Tybetańsk iej zorganizowano w sł ynnym i hi s to r yc znie ważnym mieś cie War s z awa. To wyjątkowa okazja dla polskiej publ ic zności , k tóra może z bliska przyjrzeć się rozwojowi Tybetu w minionym półwieczu, poznać n iez równany u rok t ybet ańsk iej k u l t u r y, a t ak że przekonać się o wyjątkowej serdeczności i życzliwości wszystkich grup etnicznych mieszkających na „Dachu Świata". Jestem przekonany, że pogłębi to jeszcze tradycyjną przyjaźń międz y Chińc z ykami a Polakami , a tak że pr z yc z yni s ię do rozwoju chińsko-polskich kontaktów i współpracy w różnych dziedzinach. Życzę pełnego sukcesu Tygodniowi Kultury Tybetańskiej w Polsce!

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China