Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Wiesław Klimczak
2012-10-29 19:11:35 CRI

Wiesław Klimczak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski"

Z przyjemnością witamy Tydzień Kultur y Tybetańskiej w Polsce inspirowany przez władze centralne Chin i samorząd regionalny Tybetu. Sprawia nam satysfakcję, że Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski" może być współgospodarzem tego wydar zenia kul turalneg o i społec znego. Żywimy głębokie przekonanie, że program Tygodnia przybliży zainteresowanie Pol a ków z a równo hi s t o r i ą , j a k i te r a źni ej s zoś c i ą tego fascynującego regionu świata. Na całym świecie wzrasta zainteresowanie Tybetem, k tóry uważany jes t z a „Dach Świata" z uwagi n a jego położeni e geograf iczne oraz na niespotykane piękno i zachwycającą kulturę. Tydzień kul tur y Tybetu pr z ybl iż y folkl o r i sz tukę tego fascynujące- go regionu wraz z całoksz tał tem duchowego i materialnego dorobku jego mieszkańców kształ towanego na przestrzeni pokoleń i wspólnych doświadczeń historycznych z Krajem Środka i całego obszaru Azji, łącznie z obyczajami, s t rojami , p ieśniami i p r z yjęt ymi p r zez wieki sposobami i warunkami życia. Wielkość i długowieczność kultur y Tybetańczyków oraz historia ich cywilizacji spłatają się z uniwersalnymi wartościami ludzkości – s tąd odwieczna fascynacja tym regionem Azj i . Wynoszą one prior y tet y harmoni i interesów państwowych i samorządowych, cent ralnych i regionalnych. Nasze i inne doświadc zenia wskazują , ż e ten długot rwał y p roces j e s t jedyną perspektywą społeczeństwa obywatelskiego. Kultura współkształ tuje i uszlachetnia ten proces Dążenia do rozwoju i samorządności, obserwowane są z nieskrywaną sympatią obywatelskich ruchów społecznych. Kierują one słowa uznania dla tych Tybetańczyków, k tórzy f ilozof ię harmoni jnego rozwoju swojego regionu kojarzą z nadzieją na dalszy rozkwit ekonomiczny i rozwój obywatelskiej demokracji Kraju Środka. Niech Tydzień Kultur y Tybetańskiej ukaże wsz ystkie barwy aspiracji ludzi tego wielkiego i oryginalnego regionu Chin. N iech piękno l egend tej mi t yc znej k rainy spokoj u i wiecznej szczęśliwości - wyzwoli piękno realizmu kształ towania współczesnych faktów duchowej i materialnej egzystencji.

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China