Przemówinie Xi Jinpinga na szczycie przywódców Chin i Europy Środkowo-Wschodniej

2021-02-09 22:49:19

Przewodniczący Chin Xi Jinping powitał wszystkich uczestników na szczycie Chiny-CEEC. Powiedział, że ten szczyt odbywa się, gdy kraje robią wszystko, aby walczyć z COVID-19. Spotkanie w tak niezwykłym momencie świadczy o naszej determinacji, aby wspólnie stawić czoła trudnościom i razem dążyć do wspólnego rozwoju.

Minęło dziewięć lat od rozpoczęcia współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC). Dziewięć lat temu, zobowiązując się do współpracy, w której wszyscy wygrywają i wspólnego rozwoju oraz do wspólnego tworzenia lepszej przyszłości, wspólnie zainicjowaliśmy ten mechanizm współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, decyzję, która była odpowiedzią na wezwanie naszych czasów i trendy rozwoju. W ten sposób stosunki Chiny-CEEC weszły w nowy etap.

Dziewięć lat później współpraca między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią przetrwała próbę czasu i skomplikowanych zmian w międzynarodowym krajobrazie. Opracowała pewne zasady, które odzwierciedlają jej charakterystyczne cechy i są akceptowane przez wszystkie strony.

Po pierwsze, podejmowanie decyzji w drodze konsultacji. Współpraca Chiny-CEEC opiera się na wzajemnym szacunku i nie ma żadnych zobowiązań politycznych. Wszystkie zaangażowane kraje, niezależnie od ich wielkości, są równymi partnerami w mechanizmie współpracy obejmującym szeroko zakrojone konsultacje, wspólny wkład i wspólne korzyści. Kierując się przekonaniem, że „17 plus 1 może dać więcej niż 18”, stworzyliśmy wielowymiarowe ramy współpracy kierowane przez szczyt liderów i obejmujące ponad 20 sektorów, aby zapewnić udział wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Mając na uwadze wzajemne obawy, opracowaliśmy plany i zdecydowaliśmy się na projekty oparte na realiach każdego kraju i zachęcaliśmy wszystkie kraje do znalezienia najlepszego sposobu wykorzystania swoich mocnych stron we współpracy.

Po drugie, przynosząc korzyści wszystkim partnerom współpracującym. Skupiając się na rzeczywistych wynikach, współpraca między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią służy wspieraniu naszego rozwoju i poprawie jakości życia naszych ludzi. Aby nasza współpraca była bardziej zrównoważona, kontynuowaliśmy zarówno współpracę gospodarczą, jak i wymianę kulturalną, przywiązując jednakową wagę do handlu i inwestycji oraz upewniając się, że owoce współpracy są wspólne dla wszystkich krajów i społeczności. Dziś handel między Chinami a krajami EŚW jest prawie 85 procent większy niż dziewięć lat temu, a wzrost importu Chin z krajów EŚW jest o 22 punkty procentowe wyższy niż eksportu. Liczba wspólnych wizyt turystycznych wzrosła prawie pięciokrotnie. China-Europe Railway Express dotarło do większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, obsługując do tej pory ponad 30 000 przewozów towarowych. Imponujący postęp osiągnięto w szeregu projektów współpracy,

Po trzecie, dążenie do wspólnego rozwoju poprzez otwartość i integrację. Chiny i kraje EŚW podzielają przekonanie, że otwartość daje możliwości, a integracja zapewnia różnorodność. To jest klucz do trwałej dynamiki współpracy Chiny-CEEC. Skorzystaliśmy z wzajemnych mocnych stron poprzez wzajemne uczenie się, zawęziliśmy różnice i rozwiązaliśmy nieporozumienia poprzez konsultacje i współpracę. W naszej współpracy postępowaliśmy zgodnie z powszechnie akceptowanymi międzynarodowymi zasadami, zasadami rynkowymi oraz przestrzegaliśmy standardów UE. Cieszymy się również z udziału innych krajów i organizacji międzynarodowych w naszej współpracy, aby osiągnąć korzystne rezultaty.

Po czwarte, osiągnięcie większego wzrostu dzięki innowacjom. Działając w duchu innowacyjności i pionierstwa, już na wczesnym etapie podjęliśmy kroki w celu zbadania możliwości dostosowania współpracy międzyregionalnej do współpracy Pasa i Drogi, dzięki czemu Europa Środkowo-Wschodnia jest pierwszym regionem, w którym wszystkie kraje podpisały umowy o współpracy Pasa i Drogi. W świetle potrzeb i wyjątkowych lokalizacji geograficznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej ciężko pracowaliśmy, aby promować pozytywne wyniki dużych projektów takich jak linii kolejowej Budapeszt-Belgrad i innych dużych projektach naszej współpracy.

Żyjemy w trudnych czasach. Zmiany, których nie widziano od stulecia, w połączeniu z globalną pandemią COVID-19, miały daleko idące skutki. W obliczu takich bezprecedensowych wyzwań kraje muszą zjednoczyć się i odpowiedzieć solidarnie i koordynować działania, jak nigdy dotąd.

W 2020 r. Ogólne stosunki Chiny-UE poczyniły nowe postępy pomimo wyzwań spowodowanych pandemią. Obie strony zgodnie z harmonogramem zakończyły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej, podpisały umowę o oznaczeniach geograficznych i rozpoczęły partnerstwo na rzecz współpracy ekologicznej i cyfrowej. Obie strony również zdecydowanie opowiadały się za multilateralizmem i wspólnie podjęły globalne wyzwania. Współpraca Chiny-CEEC jest nieodłączną częścią stosunków Chiny-UE, których dobry postęp oznacza nowe możliwości współpracy Chiny-CEEC.

Współpraca Chiny-CEEC jest międzyregionalną platformą współpracy o istotnym wpływie. Co możemy zrobić w nowych okolicznościach, aby rozwinąć naszą współpracę? Chcę podzielić się z wami następującymi czterema sugestiami.

Po pierwsze, musimy stawić czoła COVID-19 i zwiększyć zaufanie do współpracy, aby przetrwać trudne czasy. Walka z pandemią jest obecnie dla nas najpilniejszym zadaniem. Aby wykonać to zadanie, Chiny będą współpracować z krajami Europy Środkowo-Wschodniej poprzez solidarność, koordynację i współpracę. Nasze dwie strony mogłyby wzmocnić wspólną reakcję i wymianę doświadczeń w zakresie profilaktyki i leczenia, zbadać współpracę w zakresie medycyny tradycyjnej oraz zwiększyć skalę współpracy w zakresie zdrowia publicznego i medycyny. Wysiłki te przyczynią się do stworzenia globalnej społeczności zdrowia dla wszystkich. Chiny będą nadal dostarczać szczepionki krajom, które ich potrzebują, w miarę swoich możliwości i robić, co w ich mocy, aby szczepionki stały się globalnym dobrem publicznym i promować ich sprawiedliwą dystrybucję i stosowanie na całym świecie. Chiny są gotowe do współpracy w zakresie szczepionek z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory Serbia otrzymała milion dawek szczepionek od chińskiej firmy, istnieje też ciągła współpraca między Węgrami a chińskimi firmami zajmującymi się szczepionkami. Chiny będą aktywnie rozważać taką współpracę z innymi krajami EŚW, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Musimy pozostać zaangażowani w otwartą współpracę. Musimy promować liberalizację i ułatwienia w handlu i inwestycjach, pracować nad budowaniem otwartej gospodarki światowej i jak najwcześniej wyprowadzić gospodarkę światową z cienia kryzysu. Na razie priorytetem jest koordynacja reakcji na COVID oraz rozwój gospodarczy i społeczny, wznowienie podróży i działalności gospodarczej w rozważny i uporządkowany sposób oraz utrzymanie stabilnych łańcuchów przemysłowych i dostaw, aby wzmocnić nasze wysiłki w celu powstrzymania koronawirusa i ożywienie gospodarki.

Po drugie, musimy skupić się na łączności i ulepszeniu układu integracji na rzecz wzajemnie połączonego rozwoju. Musimy nadal poprawiać łączność jako solidną podstawę dla wzajemnie połączonego rozwoju na wyższym poziomie. Moglibyśmy kontynuować wysokiej jakości współpracę Pasa i Drogi, przyspieszyć tak duże projekty, jak kolej Budapeszt-Belgrad i dalej wspierać rozwój China-Europe Railway Express, aby uwolnić pełny potencjał naszej współpracy.

Ważne jest również, abyśmy pogłębiali współpracę celną, aby zapewnić bezpieczeństwo handlu i szybszą odprawę. Chiny będą pracować nad utworzeniem centrum informacji celnej Chiny-CEEC oraz centralnego punktu koordynacji odpraw celnych dla krajów położonych wzdłuż linii China-Europe Land-Sea Express Line. Moglibyśmy również rozpatrzyć współpracę na zasadzie pilotażowej w ramach inicjatywy „Inteligentne cła, inteligentne granice i inteligentna łączność”.

Po trzecie, musimy dążyć do osiągnięcia konkretnych wyników i polepszyć wyniki współpracy, które przyniosą korzyści obu stronom. Chiny będą współpracować z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, aby pomóc regionowi jak najwcześniej czerpać korzyści ze współpracy Chiny-UE. Należy zrobić więcej na rzecz wzajemnie korzystnej współpracy handlowej i inwestycyjnej, aby promować zrównoważony i trwały wzrost handlu. Chiny zamierzają importować w ciągu najbliższych pięciu lat towary z krajów EŚW za kwotę ponad 170 miliardów dolarów. Platformy takie jak China International Import Expo i China-CEEC Expo będą lepiej wykorzystane dla Chin do importowania większej ilości towarów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej; i zostaną podjęte środki w celu ustanowienia mechanizmu grupy roboczej ds. sanitarnych i fitosanitarnych Chin i Europy Środkowej i Wschodniej oraz punktu kontaktowego ds. kontroli i kwarantanny oraz połączenia procedur oceny ryzyka na podstawie kategorii w celu udoskonalenia procesu oceny produktów rolno-spożywczych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i przyspieszyć ich wejście do Chin.

Musimy pogłębić współpracę w dziedzinie rolnictwa, aby podwoić eksport produktów rolnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Chin i podnieść dwukierunkowy handel produktami rolnymi o 50 procent w ciągu najbliższych pięciu lat. Proponujemy utworzenie hurtowego rynku produktów rolniczych w regionie CEE oraz wprowadzenie programu wymiany dla młodych pracowników rolnych.

Musimy wzmocnić wymianę i współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, sportu, mediów i prasy, a także wśród think tanków, młodych ludzi i podmiotów lokalnych. Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Pekinie 2022 to dobra okazja do zacieśnienia współpracy Chin i Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie sportu. W tym roku zorganizujemy nową rundę spotkań Konsorcjum Dialogu Polityki Edukacji i Instytutów Szkolnictwa Wyższego oraz będziemy wspierać utworzenie uniwersytetu na Węgrzech przez Uniwersytet Fudan. Obie strony mogłyby wspólnie opracować więcej produktów turystycznych o cechach lokalnych i współorganizować szkolenia profesjonalistów z branży turystycznej. Wyniki piątego spotkania lokalnych liderów Chin i Europy Środkowo-Wschodniej powinny zostać w pełni wdrożone, aby przynieść więcej owoców współpracy na szczeblu niższym niż krajowy.

Po czwarte, musimy skupić się na ekologicznym rozwoju i wykuwać bodźce do współpracy zorientowanej na przyszłość. W oparciu o nasz „zielony konsensus” musimy konsekwentnie rozwijać międzynarodową współpracę w zakresie zmian klimatycznych, wspólnie wdrażać porozumienie paryskie i przyczyniać się do powodzenia COP26 Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i COP15 Konwencji o różnorodności biologicznej, oba mają się odbyć w tym roku. Aby wzmocnić zielony rozwój, Rok Zielonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Chiny-CEEC możemy potraktować jako okazję do pogłębienia wymiany i współpracy w zakresie zielonej gospodarki, czystej energii i innych powiązanych dziedzin.

Musimy zacieśnić współpracę w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (STI). Chiny proponują utworzenie Centrum Badawczego China-CEEC STI oraz zorganizowanie forum China-CEEC dla młodych talentów naukowo-technicznych i opublikują kartę China-CEEC STI Scorecard 2020. Musimy wykorzystać różne pojawiające się formy biznesowe, aby poszerzyć naszą współpracę w dziedzinie technologii cyfrowych gospodarka, handel elektroniczny i sektor zdrowia. Chiny popierają ustanowienie mechanizmu dialogu Chiny-CEEC w sprawie współpracy w handlu elektronicznym oraz sojuszu Chiny-CEEC w dziedzinie zdrowia publicznego.

Ten rok będzie początkiem czternastego chińskiego planu pięcioletniego na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz początkiem nowej drogi tego kraju w kierunku pełnego zbudowania nowoczesnego kraju socjalistycznego. Wkraczając w nowy etap rozwoju, Chiny przyspieszą swoje tempo we wspieraniu nowego paradygmatu rozwoju, którego podstawą będzie obieg krajowy, a obieg krajowy i międzynarodowy będzie się wzajemnie wzmacniał. To uwolni pełny potencjał rozległego rynku i popytu wewnętrznego Chin generowanego przez 1,4 miliarda populacji, w tym ponad 400 milionów Chińczyków z grupy o średnich dochodach. W ten sposób pobudzi się globalny popyt i stworzy więcej możliwości dla reszty świata. Chiny będą nadal szerzej otwierać swoje drzwi, koncentrując się na otwarciu instytucjonalnym, które obejmuje zasady, przepisy, zarządzanie i standardy. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz wspierania otoczenia biznesowego opartego na zasadach rynkowych, podlegającego prawu i spełniającego międzynarodowe standardy. Będziemy bardziej aktywnie uczestniczyć we współpracy dwustronnej, wielostronnej i regionalnej, która zapewni wyższy poziom wzajemnych korzyści dla wszystkich. Stały rozwój i otwieranie się Chin nada potężny impuls do ożywienia i wzrostu gospodarczego na świecie, a także poszerzy horyzonty współpracy Chiny-CEEC.

Jak mówi powiedzenie w Europie Środkowej i Wschodniej: „Dobra rada jest cenniejsza niż złoto”. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza dyskusja oprze się na naszym konsensusie i nakreśli nowy plan współpracy Chiny-CEEC w nowych okolicznościach. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i wysiłkom z pewnością osiągniemy trwalszy, bardziej merytoryczny i trwały postęp we współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Ranking