Otwarcie II China International Import Expo w Szanghaju

2020-10-22 15:14:01

II China International Import Expo zostało otwarte we wtorek w Szanghaju. Przewodniczący Chin Xi Jinping uczestniczył w ceremonii inauguracji, podczas której wygłosił przemówienie.
Głównym tematem tegorocznych targów jest "Nowa Era - dzielenie wspólnej przyszłości". Przeszło 3000 firm z ponad 150 państw i regionów na całym świecie bierze udział w tym wydarzeniu.
Prezydent Francji Emmanuel Macron i inni politycy oraz dyrektor generalny Światowej Organizacji Handlu Robert Azevedo uczestniczyli w ceremonii otwarcia i wygłosili przemówienia.
„Otwarta współpraca i wspólne losy" - taki tytuł nosiło przemówienie przewodniczącego Chin Xi Jinpinga.
Podczas I China International Import Expo w 2018 roku, Xi Jinping ogłosił pięć inicjatyw w zakresie otwarcia Chin na świat i zaproponował trzy środki dotyczące dalszego otwarcia Szanghaju. W trakcie inaugracji drugiej edycji targów, chiński przywódca stwierdził, że podczas ostatnich 12 miesięcy środki dotyczące otwarcia zostały w zasadzie wdrożone.
Wśród nich formalnie utworzono nowy obszar Lingang w Eksperymentalnej Strefie Wolnego Handlu w Szanghaju, a Chiny ustanowiły ponad to sześć nowych stref eksperymentalnych wolnego handlu w innych prowincjach. Na giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju ustanowiono sektor naukowo- technologiczny, a system rejestracji został formalnie wdrożony. Rozwój integracji regionalnej w Delcie Rzeki Jangcy został oficjalnie wdrożony jako strategia krajowa. "Ustawa o inwestycjach zagranicznych" wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku. Wszechstronnie wprowadzono system dostępu do rynku i system zarządzania listami negatywnymi. Poczyniono także znaczące postępy w zakresie zwiększania importu w celu promowania konsumpcji i dalszego obniżania ceł.
Xi Jinping dodał, że podczas ubiegłorocznych targów zawarto umowy dotyczące 98 projektów współpracy z odpowiednimi krajami, z których 23 zostały zakończone, 47 poczyniło pozytywne postępy, a 28 uzyskało intensywnego przyspieszenia w realizacji.
Żaden kraj nie może sam rozwiązać problemów stojących przed światowym rozwojem gospodarczym - stwierdził przewodniczący Chin. Kraje powinny stosować się do koncepcji ludzkiego priorytetu i nie powinny stawiać własnych interesów nad interesami ludzkimi - oznajmił.
Jak podkreślił chiński przywódca, globalizacja gospodarcza jest historycznym trendem. Wszystkie strony powinny przyjąć bardziej otwarty sposób myślenia oraz środki, aby wspólnie rozszerzyć globalny tort rynkowy, wdrożyć globalny mechanizm udostępniania i współpracować w sposób globalny - wymienił Xi.
W dzisiejszym świecie globalne łańcuchy wartości i dostawą są dogłębnie rozwijane, wzajemnie związane i nierozłączne, a globalną tendencją jest integracja gospodarcza między państwami - zaznaczył.

Chiński przywódca wezwał do wspólnego rozwoju otwartej i opartej na współpracy gospodarki światowej. Według niego w obliczu sprzeczności i konfliktów właściwe są konsultacje i współpraca. Tak długo, jak możemy traktować się nawzajem na zasadzie równości, wzajemnego zrozumienia i dostosowania, nie będzie problemu, którego nie można rozwiązać - dodał.
Xi Jinping powiedział, że należy utrzymać otwartość i rozwój oraz pogłębiać wymianę i współpracę. Powinniśmy przestrzegać zasadę "działania ręka w rękę" zamiast "rozluźnić rękę współpracy", powinniśmy "usunąć mur, który jest pośrodku" zamiast "budować ten mur" - oznajmił.
Przewodniczący zdecydowanie przeciwstawiał się protekcjonizmowi i unilateralizmowi. Stwierdził, że bariery handlowe powinny być stale zmniejszane, globalne łańcuchy wartości i dostaw powinny być ulepszane, a popyt na rynku powinien być rozwijany wspólnie.
Wzywam wszystkie kraje do wspólnego budowania otwartej i innowacyjnej gospodarki światowej, gdyż nie można blokować dostępu wiedzy ani powiększać przepaści technologicznej - powiedział Xi Jinping.
Według niego, innowacje i rozwój to niezbędny wybór, aby przewodzić zrównoważonemu rozwojowi światowej gospodarki. Obecnie nowa runda rewolucji naukowo-technologicznej oraz transformacja przemysłowa znajdują się w historycznym punkcie przełomu - zauważył. Wszystkie kraje powinny wzmocnić innowacje i współpracę, promować głęboką integrację nauki i technologii z gospodarką, a także wzmocnić dzielenie się osiągnięciami – wyliczył chiński przywódca. Dodatkowo należy dążyć do przełamywania barier, które ograniczają przepływ innowacyjnych elementów, takich jak wiedza, technologia i talenty, wspierać przedsiębiorstwa w samodzielnym przeprowadzaniu wymiany technicznej i współpracy, tak aby w pełni skorzystać ze źródła innowacji - podkreślił.
Zdaniem Xi, lepsze wykorzystanie wiedzy przyniesie wiele korzyści dla ludzkości. Powinniśmy wspólnie wzmocnić ochronę praw własności intelektualnej, zamiast stosować blokadę intelektualną czy tworzyć lub powiększać przepaść technologiczną - dodał.

Xi Jinping zaproponował, że należy szukać perspektyw rozwoju na rzecz wzajemnej integracji, wspólnie zabezpieczyć porządek międzynarodowy w oparciu o cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, podtrzymać podstawowe wartości i zasady wielostronnego systemu handlowego, promować liberalizację i ułatwienie w handlu i inwestycjach oraz promować globalizację gospodarczą.
Podkreślił, że wszystkie strony powinny wdrożyć Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a także zwiększyć wsparcie dla krajów najsłabiej rozwiniętych, aby wyniki rozwoju mogły przynieść korzyści większej liczbie krajów i ludzi.
Wszystkie kraje powinny wspólnie budować otwartą, innowacyjną i wspólną gospodarkę światową - taką propozycję trzech inicjatyw przedstawił przewodniczący Chin.
Stojąc w nowym historycznym punkcie wyjścia, otwarte drzwi Chin będą coraz bardziej szerzej otwarte - oznajmił polityk. Chiny będą przestrzegać podstawowej krajowej polityki otwarcia na świat, będą promować reformę, rozwój oraz innowacje poprzez otwarcie, a także nadal będą promować wyższy poziom otwarcia - dodał.
Chiński rynek jest tak ogromny, zapraszamy wszystkich do jego poznania - powiedział Xi Jinping.
Zapowiedział, że Chiny wzmocnią podstawową rolę konsumpcji krajowej w rozwoju gospodarczym, zbudują bardziej aktywny rynek wewnętrzny, aby zapewnić wsparcie dla rozwoju gospodarki chińskiej i zwiększyć przestrzeń dla wzrostu gospodarki światowej.
Przewodniczący podkreślił, że Chiny przywiązują jeszcze większą uwagę do roli importu, w dalszym ciągu obniżą taryfy i koszty, utworzą szereg stref pokazowych promowania innowacji handlu importowego oraz rozszerzą import wysokiej jakości produktów i usług z różnych państw.
Otwarcie Chin na świat zewnętrzny jest wszechstronne, zaś tworzenie nowego wzorca kompleksowego otwarcia stale przyspiesza – zapewnił.
Xi zapowiedział, że Chiny będą nadal zachęcać strefę pilotażową wolnego handlu do odważnych testów i przyspieszenia budowy Portu Wolnego Handlu w Hainan. Chiny będą nadal promować skoordynowany rozwój obszaru Pekinu-Tianjin-Hebei, a także pasa gospodarczego rzeki Jangcy, regionalną integrację delty rzeki Jangcy, budowę dzielnic Guangdong, Hongkong i Makao oraz opracują nową krajową strategię ochrony ekologicznej i wysokiej jakości rozwoju dorzecza rzeki Żółtej - wymienił Xi.
W odniesieniu do wyrazistych sprzeczności ograniczających rozwój gospodarczy, Chiny będą nadal przyspieszać tempo reform w kluczowych i ważnych sferach – stwierdził w Szanghaju przewodniczący Chin.
Jak oznajmił, Chiny będą nadal udoskonalać rynkowe, praworządne i międzynarodowe otoczenie biznesowe, rozluźniać dostęp do rynku kapitałów zagranicznych, ograniczać listy negatywne, aby poprawić, promować i chronić inwestycje, a także udoskonalić system raportowania informacji. Chiny będą poprawiać system prawny ochrony własności intelektualnej, znacznie wzmacniać egzekwowanie prawa oraz nasilać ochronę praw własności intelektualnej w wymiarze cywilnym i karnym - dodał.
Chiny są zwolennikiem współpracy międzynarodowej i multilateralizmu, dlatego będą nadal pogłębiać współpracę dwustronną i wielostronną - zapowiedział Xi Jinping.
Przywódca stwierdził, że Chiny popierają niezbędne reformy Światowej Organizacji Handlu, oczekując zwiększenie jej roli w poszerzaniu otwartości i wspieraniu rozwoju oraz umocnieniu jej autorytetu i skuteczności wielostronnego systemu handlowego. Chiny są skłonne negocjować umowy o wolnym handlu z większą liczbą krajów i będą nadal aktywnie uczestniczyć we współpracy ONZ, G20, APEC, BRICS i w ramach innych mechanizmów wspólnego promowania globalizacji gospodarczej - podkreślił.
Chiny będą nadal promować inicjatywę „Pasa i Szlaku", przestrzegając zasady budowania i dzielenia się, koncepcji otwartości i uczciwości, dążąc do osiągnięcia wysokich standardów, z korzyścią dla życia i zrównoważonych celów - oznajmił przewodniczący Chin.
Zapowiedział, że Chiny będą dalej pobudzać rozwój wysokiej jakości inicjatywy „Pasa i Szlaku".
Obecnie Chiny podpisały 197 dokumentów współpracy ze 137 krajami i 30 organizacjami międzynarodowymi w celu opracowania wspólnego porozumienia dotyczącego „Pasa i Szlaku".
Podczas ceremonii otwarcia II China International Import Expo w Szanghaju przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił wysunął pięć chińskich środków promujących wyższy poziom otwarcia. Dotyczą one dalszego rozszerzenie otwarcia rynku, udoskonalenia układu otwarcia, optymalizacji środowiska biznesowego, pogłębiania wielostronnej współpracy oraz promowania wspólnej budowy "Pasa i Szlaku" - wymienił.
Przewodniczący wyraził przekonanie, że perspektywa rozwoju chińskiej gospodarki będzie jaśniejsza, a wręcz będzie musiała taką być.
Z punktu widzenia historii, rozwój Chin jest wielkim przedsięwzięciem, które należy do postępu całej ludzkości - stwierdził. Chiny zapewnią innym krajom więcej możliwości z zakresu rynku, inwestycji i wzrostu, aby móc osiągnąć wspólny rozwój - dodał Xi.

Ranking