Baidu

Xi Jinping złożył sprawozdanie na XX Zjeździe KPCh w Pekinie

2022-10-16 19:46:54
Podziel się:

 

W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie 16 października otwarto XX Zjazd KPCh. Sekretarz generalny KC KPCh Xi Jinping złożył sprawozdanie w imieniu Komitetu Centralnego XIX kadencji.

Xi Jinping  powiedział, że tematem Zjazdu jest trzymanie wysoko wielkiego sztandaru socjalizmu o specyfice chińskiej, pełne wdrożenie myśli o socjalizmie o specyfice chińskiej w Nowej Erze, kontynuowanie wielkiego ducha budowy Partii, pozostawanie pewnym siebie i samodoskonalenie, podtrzymywanie podstawowych zasad i innowacji, rozwijanie przedsiębiorczości i hartowanie ducha w dążeniu do wszechstronnej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego  i wszechstronnej promocji wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.

Xi Jinping zaznaczył, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat, od XVIII Zjazdu KPCh, miały miejsce trzy ważne wydarzenia o wielkim praktycznym i dalekosiężnym znaczeniu historycznym dla partii i narodu. Po pierwsze, obchodzono 100. rocznicę powstania Komunistycznej Partii Chin, po drugie socjalizm o specyfice chińskiej wszedł w Nową Erę, po trzecie, zakończyła się walka z ubóstwem, a historyczne zadanie budowania społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu zostało zrealizowane, jako pierwszy cel stulecia. To historyczne zwycięstwo odniesione przez Komunistyczną Partię Chin i Chińczyków dzięki zjednoczonej walce, zwycięstwo zapisane w historii rozwoju narodu chińskiego, historyczne zwycięstwo o dalekosiężnym wpływie na świat.

Xi Jinping powiedział, że w ciągu ostatnich 10 lat PKB Chin wzrósł z 54 bilionów juanów do 114 bilionów juanów, a gospodarka Chin stanowi 18,5 % gospodarki światowej, co oznacza wzrost o 7,2 punktu procentowego. To daje Chinom drugie miejsce na świecie. Chiny stały się głównym partnerem handlowym ponad 140 krajów i regionów, zajmują pierwsze miejsce na świecie w ujęciu całkowitego handlu towarami i przyciągają inwestycje zagraniczne, co stawia je pod tym względem w światowej czołówce. Chiny tworzą układ otwarcia na świat w szerszym zakresie, w wielu dziedzinach i na głębszym poziomie.

Xi Jinping stwierdził, że Chiny osiągnęły przełom w niektórych kluczowych dziedzinach technologii, rozwinęły i rozszerzyły strategiczne, wschodzące gałęzie przemysłu i mają znaczące osiągnięcia: w załogowych lotach kosmicznych, eksploracji Księżyca i Marsa, eksploracji głębin morskich i wnętrza Ziemi, superkomputerach, nawigacji satelitarnej, informatyce kwantowej, technologiach energetyki jądrowej, produkcji dużych samolotów i biomedycynie. Dzięki temu, Chiny weszły do grona innowacyjnych państw.

Xi Jinping powiedział, że Chiny nieustannie kontynuują działania na rzecz zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia środowiska, walczą o błękitne niebo, czystą wodę i czystą glebę. Zasadniczo wyeliminowały silne zanieczyszczenie powietrza, a także brudnych zbiorników wodnych w miastach i wzmocniły kontrolę zanieczyszczenie gleby, poprawiły poziom budowy infrastruktury i promowały poprawę jakości środowiska i warunków życia w miastach i na wsi. Dzięki przestrzeganiu koncepcji, że „przejrzyste wody i zielone góry są nieocenionym bogactwem”, poprawie uległy warunki ekologiczne, a w ochronie środowiska zaszły historyczne i całościowe zmiany. „W naszej ojczyźnie niebo stało się bardziej przejrzyste, a woda czystsza” – mówił Xi Jinping.

Xi Jinping powiedział, że kluczowym zadaniem KPCh i drugim stuletnim celem Chin jest przewodzenie narodu, włączając w to wszystkie grupy etniczne, do budowy potężnego, nowoczesnego kraju socjalistycznego oraz wszechstronne promowanie wielkiego odrodzenia narodu chińskiego przy pomocy modernizacji w stylu chińskim.

Xi Jinping podkreślił, że ogólny układ strategiczny dotyczący wszechstronnego budowania potężnego, nowoczesnego socjalistycznego kraju polega na wykonaniu dwóch kroków: po pierwsze, wstępnej realizacji socjalistycznej modernizacji w latach 2020-2035; po drugie, budowie w latach 2035-2050 potężnego, nowoczesnego, socjalistycznego kraju, który będzie zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany kulturowo, harmonijny i piękny. „Najbliższe pięć lat będzie okresem krytycznym dla rozpoczęcia wszechstronnego budowania nowoczesnego państwa socjalistycznego” - dodał Xi Jinping.

Xi Jinping zaznaczył, że Chiny konsekwentnie wdrażają strategię wzmacniania kraju talentami, będą przestrzegać szacunku dla pracy, wiedzy, talentu i kreatywności, poprawią ich strategiczne znaczenie, przyspieszą budowę ważnych światowych centrów talentów i centrów innowacji, będą dążyć do stworzenia przewagi komparatywnej w międzynarodowej konkurencji o talenty, aby skupiać wybitne talenty ze wszystkich dziedzin dla dobra partii i obywateli.

Xi Jinping podkreślił, że modernizacja w stylu chińskim to socjalistyczna modernizacja prowadzona pod przywództwem KPCh, która nie tylko ma wspólne cechy modernizacji wszystkich krajów, ale odwołuje się również do własnych warunków narodowych. „Modernizacja w stylu chińskim to modernizacja ogromnej populacji, wspólny dobrobyt dla wszystkich obywateli, koordynacja cywilizacji materialnej i cywilizacji duchowej, harmonia między ludzkością a naturą oraz podążanie drogą pokojowego rozwoju” - powiedział Xi.

Xi Jinping wskazał, że Chiny muszą budować socjalistyczną gospodarkę rynkową  na wysokim poziomie, przestrzegać i ulepszać podstawowy socjalistyczny system gospodarczy, niezachwianie konsolidować i rozwijać gospodarkę państwową i zdecydowanie zachęcać, wspierać i prowadzić rozwój gospodarki niepublicznej, promować decydującą rolę rynku w alokacji zasobów i ulepszać rolę rządu.

Xi Jinping podkreślił, że trzeba budować nowoczesny system przemysłowy, koncentrować rozwój gospodarki poprzez rozwój gospodarki realnej, promować uprzemysłowienie nowego typu i budować silny kraj pod względem produkcji, wysokiej jakości, rozwijać przemysł kosmiczny, sieć transportową i cyfryzację. Partia będzie wszechstronnie promować rewitalizację wsi, priorytetowo traktować rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, konsolidować i poszerzać osiągnięcia walki z ubóstwem, aby przyśpieszyć budowę potęgi rolniczej kraju. Na obszarach wiejskich będzie promowana rewitalizacja wiejskiego przemysłu, talentów, kultury, ekologii i budowy organizacji. Nastąpi konsolidacja fundamentów bezpieczeństwa żywnościowego. Utrzymana zostanie wysoka jakość gruntów uprawnych, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Chińczyków. Ponadto, promowany będzie skoordynowany rozwój regionalny i różne strategie, w tym strategię skoordynowanego rozwoju regionalnego, główne strategie regionalne, strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych i nowe strategie urbanizacji. Optymalizacji poddany zostanie układ głównych sił produkcyjnych. Będzie też budowany regionalny układ gospodarczy i system zarządzania ziemią wysokiej jakości.

Xi Jinping zwrócił uwagę na potrzebę promocji otwarcia na wysokim poziomie, systematyczne poszerzanie otwarcia instytucjonalnego, opartego na takich zasadach, jak systemowe zarządzanie standardami, przyspieszenie budowy potęgi handlowej, promocja wysokiej jakości rozwój z uwzględnieniem wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” oraz utrzymywanie zróżnicowanej i stabilnej międzynarodowej struktury gospodarczej i stosunków gospodarczo-handlowych.

Xi Jinping zaznaczył, że KPCh przewodziła ludziom w walce o ustanowienie i rozwój państwa i naprawdę walczy o poparcie narodu. Podstawową zasadą rządzenia krajem jest zabezpieczenie interesów jego obywateli. Partia powstała, aby służyć dobru publicznemu i sprawować rządy dla ludzi.

Xi Jinping podkreślił potrzebę zapewnienia i poprawy dobrobytu ludzi w trakcie dążenia do rozwoju i zachęcił wszystkich do wytężonej pracy, aby spełniać aspiracje ludzi do lepszego życia. „Musimy właściwie realizować, chronić i rozwijać podstawowe interesy najszerszych mas ludzi, mocno angażować się w najbardziej bezpośrednie i realne kwestie interesujące ludzi i wytrwale robić wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić poziom usług publicznych, równowagę i dostępność do nich oraz solidnie promować wspólny dobrobyt.”

Xi Jinping stwierdził, że rozwiązanie kwestii Tajwanu jest sprawą Chińczyków i decyzja należy do Chińczyków. Nalega na pokojowe zjednoczenie, ale nie odżegnuje się od użycia siły i zastrzega możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych środków. Działanie te są wymierzone w siły zewnętrzne i bardzo małą liczbę separatystów wspierających „niepodległość Tajwanu”. W żadnym wypadku nie są wymierzone w przeważającą liczbę tajwańskich rodaków. Zjednoczenie narodowe i narodowe odrodzenie są trendem czasów, a całkowite zjednoczenie ojczyzny musi być zrealizowane i z pewnością może do niego dojść!

Xi Jinping podkreślił, że Chiny mocno trzymają się niezależnej, pokojowej polityki zagranicznej, zawsze na podstawie meritum samej sprawy ustalają swoje stanowisko i politykę, przestrzegają podstawowych norm stosunków międzynarodowych, stoją na straży sprawiedliwości międzynarodowej i stanowczo przeciwstawiają się wszelkim formom hegemonizmu, mentalności zimnowojennej, ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów i podwójnym standardom. Chiny nigdy nie będą dążyły do hegemonii i nigdy nie zaangażują się w ekspansję.

Xi Jinping powiedział, że będą ulepszać system dystrybucji dochodów, utrzymując dystrybucję zgodnie z pracą jako podstawę z wieloma formami dystrybucji istniejącymi obok niej. Rząd zapewni większe wynagrodzenie za więcej pracy i zachęci ludzi do osiągania dobrobytu dzięki zaangażowaniu w pracę. Będzie promować równość szans, zwiększać dochody osób o niskich dochodach i rozszerzać grupy o średnich dochodach, standaryzować porządek dystrybucji dochodów i mechanizm akumulacji bogactwa.

Xi Jinping dodał, że Chiny wdrożą priorytetową strategię i politykę zatrudnienia, poprawią system usług publicznych w zakresie zatrudnienia, wzmocnią pomoc w zatrudnieniu dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji, wyeliminują nieuzasadnione ograniczenia i dyskryminację w zatrudnieniu, które wpływają na rynek prac i dadzą każdemu możliwość osiągnięcia własnego rozwoju w pracy.

Xi Jinping zaapelował o skuteczną walkę z korupcją. Korupcja to największy problem zagrażający partii i jej sile, a walka antykorupcyjna to najgłębsza samorewolucja. Dopóki istnieją warunki do korupcji, walki z korupcją nie można przerwać i trzeba prowadzić nieustanną i gruntowną walkę.

Xi Jinping stwierdził, że Chiny będą aktywnie działać na rzecz osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla i neutralności węglowej, wdrażać krok po kroku w zaplanowany sposób działania w tym zakresie, promować rewolucję energetyczną, wzmacniać czyste i wydajne wykorzystanie węgla, przyspieszać planowanie i budowę nowego systemu energetycznego oraz aktywnie uczestniczyć w globalnym zarządzaniu zmianami klimatycznymi.

Xi Jinping powiedział, że KPCh odgrywa kluczową rolę we wszechstronnym przekształcaniu Chin w nowoczesny kraj socjalistyczny i we wszechstronnym promowaniu  wielkiego odrodzeniu narodu chińskiego. Jako największa marksistowska partia rządząca na świecie, KPCh musi zawsze pozostawać czujna i zdeterminowana, stawić czoła wyzwaniom, by utrzymać poparcie ludzi i umacniać swoją pozycję jako partia rządząca długoterminowo.

Xi Jinping podkreślił, że członkowie KPCh muszą pamiętać, że wszechstronne zarządzenie partią jest nieustannym wyzwaniem, a samorewolucja jest podróżą, która nie ma końca. Nigdy nie wolno umniejszać wysiłków i poddawać się znużeniu ani zniechęcać do zmagań.

„KPCh musi spełnić ogólne wymagania dotyczące budowy partii w Nowej Erze, ulepszać system ścisłego zarządzania partią oraz czynić wysiłki na rzecz oczyszczenia, poprawy, odnowienia i doskonalenia. To pozwoli partii pozostać wierną jej pierwotnym aspiracjom i misji założycielskiej oraz pozostać silnym rdzeniem przywódczym w budowaniu socjalizmu o specyfice chińskiej”- ocenił Xi Jinping.