Baidu

Deklaracja przywódców APEC z San Francisco z 2023 roku

2023-11-18 09:03:50
Podziel się:

17 listopada przed południem czasu lokalnego w San Francisco w USA odbyło się 30. nieformalne spotkanie przywódców krajów APEC. Tematem przewodnim konferencji było "Budowanie odpornej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich". Na spotkaniu wydano Deklarację przywódców APEC z San Francisco z 2023 roku.

W deklaracji czytamy: W 1993 roku Stany Zjednoczone były gospodarzem pierwszego nieformalnego spotkania przywódców krajów APEC. Od 30 lat jesteśmy głęboko zaangażowani w realizację celu APEC, jakim jest uczynienie regionu pionierem globalnego wzrostu.

Musimy wykorzystać postęp technologiczny i gospodarczy, aby nadal uwalniać ogromny potencjał i dynamikę regionu, promować wzrost gospodarczy i stawiać czoła wszystkim wyzwaniom środowiskowym, w tym zmianom klimatycznym. Zobowiązania zawarte w „Deklaracji z San Francisco” czerpią z poprzednich edycji APEC, aby realizować priorytety regionu w zakresie odporności, zrównoważonego rozwoju, łączności, innowacji i włączenia społecznego w celu sprostania najpilniejszym wyzwaniom gospodarczym.
Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz wolnego, otwartego, sprawiedliwego, niedyskryminującego, przejrzystego, inkluzyjnego i przewidywalnego środowiska handlu i inwestycji. Potwierdzamy również znaczenie wielostronnego systemu handlowego opartego na zasadach, którego centralnym elementem jest Światowa Organizacja Handlu, aby nadal napędzać szybki wzrost w regionie. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia niezbędnej reformy Światowej Organizacji Handlu i wzmocnienia jej funkcji. Wzywamy gospodarki APEC do terminowego i skutecznego wdrożenia porozumień WTO oraz potwierdzamy nasze zobowiązanie do konstruktywnego udziału w 13. konferencji ministerialnej, aby zapewnić jej powodzenie i pozytywne wyniki.
Podkreślamy nasze zaangażowanie w rozwój regionalnej integracji gospodarczej w sposób rynkowy, w tym realizację programu FTAAP. Będziemy nadal pracować nad stworzeniem uczciwego i konkurencyjnego otoczenia handlowego i inwestycyjnego. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w utrzymanie otwartych rynków i przeciwdziałanie zakłóceniom w łańcuchu dostaw.
Świat nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze skutkami zmian klimatu. Zdajemy sobie sprawę, że gospodarki muszą zintensyfikować wysiłki na rzecz przyspieszenia czystej, zrównoważonej, sprawiedliwej, przystępnej cenowo i inkluzyjnej transformacji energetycznej różnymi ścieżkami, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia naukowe i różne uwarunkowania krajowe, aby osiągnąć globalną neutralność emisji gazów cieplarnianych netto/emisji dwutlenku węgla do połowy stulecia. Do 2030 roku zamierzamy potroić nasze globalne moce w zakresie energii odnawialnej.

Zobowiązujemy się do pełnego wdrożenia planu działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego do 2030 r., aby uczynić nasze rolnictwo i systemy żywnościowe bardziej odpornymi, produktywnymi, innowacyjnymi i zrównoważonymi. Uznajemy jednocześnie, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania promującego zrównoważony rozwój rolnictwa.

Pozostajemy zaangażowani w poprawę jakości życia ludzi i tworzenie odpornej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. W tym celu będziemy nadal rozwijać i wspierać równość płci, promować włączenie gospodarcze oraz wzmacniać pozycję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, siły roboczej, kobiet, młodzieży, w tym ludów tubylczych, osób z niepełnosprawnościami oraz społeczności peryferyjnych i wiejskich.

Podkreślamy potrzebę otwierania ścieżek rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz start-upów, wspierania ich ekspansji na rynki regionalne i globalne, promowania integracji i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyspieszenia transformacji cyfrowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz wzrostu gospodarczego poprzez pełny i równy udział kobiet w gospodarce i na stanowiskach kierowniczych.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie w tworzenie dobrego, inkluzyjnego, otwartego, sprawiedliwego i niedyskryminującego ekosystemu cyfrowego dla przedsiębiorstw i konsumentów. Z zadowoleniem przyjmujemy wdrożenie planu działania APEC w zakresie Internetu i gospodarki cyfrowej w celu stworzenia gospodarki cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu dla wszystkich. Zachęcamy gospodarki do przyspieszenia wdrażania planu działania, w tym w obszarach prywatności danych, przetwarzania w chmurze, sieci telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnych, handlu cyfrowego, handlu elektronicznego i usług. Zbadamy możliwości opracowania skoordynowanych polityk w celu promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii cyfrowych i z zadowoleniem przyjmiemy międzynarodowe dyskusje na temat zarządzania technologiami cyfrowymi. Przyspieszymy transformację cyfrową i wzmocnimy zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów do transakcji cyfrowych.

Uznając, że korupcja osłabia wzrost gospodarczy i rozwój, zobowiązujemy się do podjęcia pragmatycznych działań, aby zjednoczyć się w walce z korupcją transgraniczną i odmawiać bezpiecznych przystani skorumpowanym osobom i ich nielegalnym aktywom.

Wspólnie dążymy do wzmocnienia wiodącej roli APEC i utrzymania jej statusu ważnego regionalnego forum współpracy gospodarczej. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje APEC odpowiednio w 2024, 2025 i 2027 rok, , a także wspieramy przyszłych gospodarzy: Peru, Republikę Korei i Wietnam. (I.L. S.S.)

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree