Ramię w ramię budować nowe partnerstwo w modelu win-win i wspólną przyszłość dla ludzkości
2015-11-11 16:28:32 CRI

Ramię w ramię budować nowe partnerstwo w modelu win-win i wspólną przyszłość dla ludzkości
- przemówienie przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w debacie generalnej 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Nowy Jork, 28 września 2015 roku


Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

70 lat temu nasi ojcowie walczyli bohatersko i odnieśli zwycięstwo w wojnie antyfaszystowskiej, zamykając ciemny rozdział w historii ludzkości. To zwycięstwo nie przyszło łatwo.

70 lat temu nasi ojcowie mieli wizję i powołali do życia Organizację Narodów Zjednoczonych – uniwersalną, najbardziej reprezentatywną i autorytatywną organizację międzynarodową, która niesie ludziom nadzieję na nową przyszłość. Jej ustanowienie rozpoczęło nową erę współpracy. Inicjatywa utworzenia ONZ była bez precedensu.

70 lat temu nasi ojcowie opracowali i przyjęli Kartę Narodów Zjednoczonych ustalającą podstawowe zasady międzynarodowych relacji – kamień węgielny współczesnego porządku międzynarodowego. Osiągnięcie to miało daleko idący wpływ.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

3 września br. naród chiński wraz ze wszystkimi narodami świata uczcił 70. rocznicę zwycięstwa narodu chińskiego w wojnie przeciwko japońskim najeźdźcom i świata w wojnie z faszyzmem. Jako główne pole bitwy na Wschodzie, w walce z głównymi siłami japońskimi Chiny poniosły ogromne ofiary, ponad 35 mln ludzi, nie tylko ratując swój kraj i naród, lecz także z poświęceniem wspierając sojuszników w ich działaniach w Europie i na Pacyfiku. Tym samym Chiny wniosły historyczny wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej.

Historia jest niczym lustro. Tylko właściwie ją rozliczając i czerpiąc z niej naukę, możemy uniknąć tych samych błędów. Wobec historii należy zachować czyste sumienie i podchodzić do niej z szacunkiem i rozwagą. Na przeszłośc nie mamy wpływu, ale możemy, i powinniśmy, wpływać na kształt przyszłości. Upamiętnianie historii, to nie utrwalanie nienawiści, lecz wyciąganie nauki płynącej z tragicznych wydarzeń.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

ONZ ma już 70 lat i od samego początku, od swego powstania, jest świadkiem wysiłków państw członkowskich, podejmujących działania na rzecz ochrony pokoju, budowy suwerennych państw i rozwijania współpracy. W tym historycznym momencie ONZ musi się głęboko zastanowić nad znalezieniem lepszych rozwiązań dla wyzwań, jakie stawiają w XXI wieku utrzymanie pokoju na świecie i zagwarantowanie globalnego rozwoju.

Świat znajduje się teraz w historycznym procesie przyspieszenia ewolucji. Blask pokoju, rozwoju i postępu jest wystarczająco mocny, by rozproszyć chmury wojny, ubóstwa i zacofania. Ruch w kierunku wielobiegunowego świata i wzrost rynków wschodzących i państw rozwijających się to niepowstrzymany trend historii. Globalizacja gospodarki i informatyzacja społeczeństwa uwolniły, i w dużym stopniu rozwinęły, społeczną siłę wytwórczą, tworząc niespotykane dotąd możliwości rozwoju. Jednak przy tym przyniosły również nowe zagrożenia i wyzwania, które należy traktować poważnie.

Stare chińskie przysłowie mówi:„Najwyższym ideałem jest stworzenie świata naprawdę należącego wspólnie do wszystkich". Pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność są wspólnymi wartościami wszystkich ludzi. To również wzniosłe cele Narodów Zjednoczonych. Ale osiągnięcie tych celów jest jeszcze odległe i, aby je zrealizować, musimy wytężyć siły. W dzisiejszym świecie wszystkie państwa są współzależne i współodpowiedzialne za przyszłość. Dlatego powinniśmy przejąć i kontynuować cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, by tworzyć nowy model stosunków międzynarodowych opartych na niosącej wzajemne korzyści współpracy i w ten sposób kształtować wspólną przyszłość całej ludzkości. Aby do tego dojść, należy skupić się na następujących aspektach:

– Budowanie stosunków partnerstwa, których podstawą będzie równe traktowanie, konsultacje i wzajemne zrozumienie.

Suwerenna równość państw stanowi podstawę Karty Narodów Zjednoczonych. W kształtowniu przyszłości muszą być zaangażowane i współpracować ze sobą, na zasadzie równości, wszystkie kraje. Państwa duże, potężne i bogate nie mogą wywierać presji na państwa mniejsze, słabsze i biedniejsze. Zasada suwerenności odnosi się nie tylko do nienaruszalności suwerenności i integralności terytorialnej czy nieingerencji w sprawy wewnętrzne, ale oznacza również, że wszystkie państwa mają prawo wyboru własnego systemu społecznego i drogi rozwoju, a ich wysiłki zmierzające ku pobudzeniu gospodarki i rozwoju społecznego oraz poprawieniu poziomu życiu ich obywateli powinny być respektowane.

Należy podtrzymywać multilateralizm i odrzucać jednostronność; realizować nową ideę wzajemnych korzyści, nie godząc się na przestrzały model „zysk kosztem drugiej strony" czy „zwycięzca bierze wszystko". Konsultacje są ważną formą demokracji i powinny stać się również kluczowym instrumentem w rozwiązywaniu współczesnych problemów międzynarodowych. Trzeba opowiadać się za rozstrzyganiem konfliktów drogą dialogu i eliminowaniem różnic drogą negocjacji. Powinniśmy budować globalne partnerstwo na szczeblu międzynarodowym i regionalnym, według koncepcji: „dialog zamiast konfrontacji i partnerstwo zamiast sojuszu", determinującej współistnienie mocarstw na zasadzie bez konfliktów, bez konfrontacji i którego filarami są wzajemne poszanowanie i wzajemne korzyści. Współistnienie mocarstw i mniejszych państw powinno opierać się na równości i etycznym podejściu do sprawiedliwości i własnych interesów, z uwzględnieniem zasady, że sprawiedliwość jest ważniejsza niż interesy.

– Wspólne tworzenie sprawiedliwego układu bezpieczeństwa i równoprawne w nim uczestniczenie.

W epoce globalizacji gospodarki bezpieczeństwo poszczególnych państw jest ze sobą powiązane i ma na siebie wzajemny wpływ. Nie ma kraju na świecie, który mógłby zapewnić sobie całkowite bezpieczeństwo, polegając wyłącznie na własnych siłach, ani też nie ma kraju, który byłby w stanie zbudować wewnętrzną stabilność, wykorzystując destabilizację innych państw. Pozostawianie słabszych państw na łasce większych to prawo dżungli, a nie droga do zdrowego współistnienia państw i narodów. Stawianie na przemoc i militaryzm to praktyka hegemoniczna, która prędzej czy później okazuję się „strzałem we własną stopę".

Należy porzucić wszelkie formy zimnowojennej mentalności i skupić się na kształtowaniu nowej, wspólnej, kompleksowej wizji współpracy i trwałego bezpieczeństwa. ONZ i jego Rada Bezpieczeństwa muszą odgrywać kluczową rolę w sprawach misji pokojowych, powstrzymywania wojen i rozwiązywania konfliktów, poprzez dwutorowe działania: egzekwowanie postanowień i pokojowe rozstrzyganie sporów, w myśl idei „od wrogości do przyjaźni". Trzeba promować międzynarodową współpracę gospodarczą i społeczną i, biorąc wszelkie – tradycyjne i nietradycyjne – zagrożenia bezpieczeństwa pod rozwagę, przeciwdziałać pladze wojny.

– Poszukiwanie perspektyw rozwoju opierającego się na otwartości, tolerancji, innowacjach i wzajemnych korzyściach.

Globalny kryzys finansowy w 2008 roku nauczył nas, że jeśli pozwoli się na ślepą pogoń kapitału za zyskiem, wywoła to kolejną rundę kryzysu. Gmach dobrobytu i rozwoju świata nie może być wznoszony na fundamentach rynku, który nie ma żadnych moralnych ograniczeń. Bogaci się bogacą, a biedni biednieją – taki stan rzeczy nie tylko nie może być utrzymywany, on jest niesprawiedliwy. Należy dołożyć wszelkich starań, by doprowadzić do integracji działań rynku i działań rządu, aby wspierały i stymulowały się one nawzajem i aby w rezultacie stworzyć porządek, który bierze pod uwagę efektywność, sprawiedliwość i równość.

Dopiero wspólny rozwój jest prawdziwym rozwojem, dopiero trwały rozwój jest dobrym rozwojem. Do jego realizacji potrzeba otwartości, wzajemnej pomocy i współpracy przynoszącej korzyści wszystkim stronom. W dzisiejszym świecie w skrajnym ubóstwie żyje nadal 800 mln ludzi. Każdego roku umiera blisko 6 mln dzieci przed piątym rokiem życia, a około 60 mln dzieci nie ma dostępu do edukacji. Na właśnie zakończonym szczycie ONZ poświęconym zrównoważonemu rozwojowi opracowano program rozwoju po 2015 roku. Powinniśmy przekuć obietnice na czyny i podjąć wspólne starania, by zlikwidować ubóstwo i by wszyscy mieli szanse do rozwoju i godnego życia.

– Prowadzenie szerokiej wymiany między cywilizacjami, co promuje harmonijne współistnienie, integrację i wzajemne poszanowanie ponad różnicami.

Nasz świat barwami nasyca różnorodność kulturowa. Z różnorodności kulturowej rodzi się wymiana, wymiana prowadzi do integracji, której owocem jest postęp.

Współistnienie cywilizacji wymaga zaakceptowania różnic . W tym zróżnicowaniu tylko wzajemne poszanowanie, uczenie się od siebie nawzajem i zgodna koegzystencja mogą wzbogacić świat kolorami i sprawić, że rozkwitnie. Odmienne cywilizacje są uosobieniem mądrości i osiągnięć różnych grup etnicznych. Nie ma tu podziału na cywilizacje wysokie i niskie, a tym bardziej na lepsze czy gorsze od innych. Pomiędzy cywilizacjami potrzebny jest dialog, a nie konfrontacja, wymiana, a nie eliminacja. Historia ludzkości to wspaniały obraz wzajemnej wymiany kultur, wzajemnego uczenia się od siebie i integracji. Należy szanować i traktować na równi wszystkie cywilizacje, należy uczyć się od siebie nawzajem, poznawać i inspirować, by tym samym promować realizację twórczego rowoju ludzkiej cywilizacji.

– Budowanie ekosystemu respektującego naturę i zielony rozwój.

Człowiek może wykorzystywać i przekształcać naturę, ale w ostatecznym rozrachunku człowiek jest jej naturalną częścią. Powinniśmy dbać o naturę, a nie zachowywać się jakbyśmy byli czymś nadrzędnym wobec niej. Musimy rozwiązać sprzeczności cywilizacji przemysłowej, by człowiek mógł żyć w zgodzie z naturą, co pozwoli na realizację zrównoważonego rozwoju świata i wszechstronnego rozwoju człowieka.

Budowa ekologicznej cywilizacji ma kluczowe znaczenie dla przyszłości ludzkości. Społeczność międzynarodowa powinna współpracować, aby wspólnie tworzyć globalną ekologiczną cywilizację. Trzeba szanować i chronić naturę, trzeba też żyć w zgodzie z nią. Należy podążać drogą zielonego, odnawialnego, zrównoważonego i charakteryzującego się niską emisją gazów rozwoju. W tym aspekcie Chiny nie uchylą się od odpowiedzialności i będą nadal wnosić swój wkład. Jednocześnie nalegamy, aby państwa rozwinięte poniosły historyczną odpowiedzialność i spełniły zobowiązania dotyczące zmniejszenia emisji oraz obietnice pomocy państwom rozwijającym się w zakresie złagodzenia skutków i adaptacji zmian klimatu.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Ponad 1,3 mld Chińczyków dąży do zrealizowania chińskiego marzenia o wielkim narodowym odrodzeniu. Marzenie Chińczyków jest ściśle związane z marzeniami innych narodów świata. Nie możemy zrealizować naszego marzenia bez pokojowego międzynarodowego otoczenia i stabilnego międzynarodowego ładu, ani też bez zrozumienia, wsparcia i pomocy narodów innych krajów. Spełnienie chińskiego marzenia stworzy innym państwom jeszcze więcej możliwości i będzie jeszcze bardziej sprzyjać pokojowi i rozwojowi świata.

Chiny konsekwentnie będą budowniczym światowego pokoju, stanowczo krocząc drogą pokojowego rozwoju. Bez względu na zmianę sytuacji międzynarodowej, bez względu na to, jak będą rozwinięte, Chiny nigdy nie będą dążyły do hegemonii lub ekspansji, nigdy również nie będą zabiegać o stworzenie strefy wpływów.

Chiny konsekwentnie będą przyczyniały się do globalnego rozwoju, stanowczo krocząc drogą wspólnego rozwoju i kontynuując realizację strategii otwartości opartej na bazie wzajemnych korzyści. Chętnie podzielimy się ze wszystkimi krajami świata naszymi doświadczeniami i możliwościami w zakresie rozwoju. Zapraszamy wszystkich na „autostop" chińskiego rozwoju. Razem realizujmy wspólny rozwój.

Chiny konsekwentnie będą strażnikiem ładu międzynarodowego, stanowczo krocząc drogą rozwoju współpracy. Chiny są pierwszym krajem, który złożył podpis na Karcie Narodów Zjednoczonych. Dlatego będą nadal chronić międzynarodowego porządku i międzynarodowego systemu, których filarem są cele i zasady Karty NZ. Chiny będą nadal stać razem z państwami rozwijającymi się i stanowczo wspierać zwiększenie reprezentatywności i prawa głosu tych państw, zwłaszcza krajów afrykańskich, w systemie zarządzenia międzynarodowego. Głos Chin w ONZ będzie zawsze należał do państw rozwijających się.

W tym miejscu chciałbym ogłosić, że Chiny uruchomią na okres 10 lat Fundusz Chiny-ONZ na rzecz Pokoju i Rozwoju o wartości 1 mld dol., który będzie wspierał prace ONZ oraz promował wielostronną współpracę. Chciałbym również ogłosić, że Chiny włączą się do nowo powstałego w ramach ONZ Systemu Gotowości Zdolności Utrzymania Pokoju (PCRS - Peacekeeping Capability Readiness System) i jako pierwsze utworzą regularny kontyngent sił pokojowych oraz dodatkowo 8000-osobowy rezerwowy kontyngent sił pokojowych. Chciałbym także ogłosić, że w ciągu przyszłych 5 lat Chiny udzielą Unii Afrykańskiej bezpłatnej pomocy militarnej o wartości 100 mln dolarów, w celu wspierania rozwoju African Standby Force (ASF) oraz tymczasowych wielonarodowych afrykańskich sił interwencyjnych (ACIRC - African Capacity for Immediate Response to Crisis).

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

ONZ rozpoczyna kolejną dekadę swojej działalności. Jest to dobry moment, by apelować o jednoczenie się i zacieśnianie więzi w celu tworzenia nowego partnerstwa funkcjonującego na zasadzie win-win oraz wspólnej przyszłości całej ludzkości. Niech w naszych sercach zakorzeni się idea świata bez wojny, niech na całym świecie rozpowszechni koncepcja rozwoju, dobrobytu, równości i sprawiedliwości.

Dziękuję!

Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China