Przemówienie Xi Jinpinga na szczycie G20
2015-11-18 18:48:06 CRI

Przewodniczący Chin Xi Jinping w przemówieniu, jakie wygłosił na X szczycie G20 sprecyzował swój pogląd na dwie sprawy, czyli jak zidentyfikować i jak rozwiązywać problemy związane ze wzrostem gospodarki światowej. Specjaliści są zdania, że w swym przemówieniu przewodniczący Xi z jednej strony zasygnalizował wiarę Chin w swe siły, a z drugiej stony przedstawił chiński projekt dotyczący rozwoju gospodarki światowej, wytyczając tym samym kierunek przyszłego rozwoju G20.

Wśród problemów pojawiających się w gospodarce światowej przewodniczący Xi wymienił między innymi słaby wzrost, rosnące bezrobocie, wzrost zadłużenia, spowolnienie w handlu i inwestycjach, utrata sterowności realnej gospodarki, utrzymująca się wysoka dźwignia finansowa, wahania na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Podczas gdy problem niezrównoważonego rozwoju jest daleki od rozwiązania, stopniowo uwypuklają się wady mechanizmów zarządzania gospodarką i braki w jej strukturach.

W związku z tym przewodniczący Xi wysunął cztery propozycje: wzmacnianie komunikacji i koordynacji polityk makroekonomicznych, wspieranie reform i innowacji, budowanie otwartej gospodarki światowej i realizacja Projektu zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Omawiając pierwszą z propozycji – wzmacnianie komunikacji i koordynacji polityk makroekonomicznych, przewodniczący Xi sugerował prowadzenie przez państwa wchodzące w skład G20 spójnej polityki. Nawiązując do tego punktu przemówienia, profesor Wei Liang z Chińskiego Instytutu Badań Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych podkreślił, że w latach 2009 - 2010 świat podjął skoordynowane działania w celu podźwignięcia globalnej gospodarki i zjednoczył siły, by wspierać jak najszybsze wyjście z międzynarodowego kryzysu finansowego. Szybko przyniosło to bardzo dobre efekty. Jednak w miarę poprawy kondycji gospodarek rozwiniętych, takich jak Stanów Zjednoczonych czy krajów europejskich, oraz w obliczu odmiennych warunków i potrzeb różnych krajów, to współdziałanie w obrębie G20 zaczęło zanikać.

Według Wei Lianga przewodniczący Xi w swoim wystąpieniu dał jasny wyraz temu, że skoro G20 była w stanie solidarnie współpracować, stosując skuteczne środki, to powinniśmy wszyscy utrzymać ten kierunek, by sprawniej rozwiązywać okresowe oraz podstawowe problemy zakłócające rozwój gospodarki światowej i by doprowadzić do szybszego uzdrowienia gospodarki.

Przybliżając kwestię budowy otwartej gospodarki światowej, przewodniczący Xi zauważył, że w trzech kolejnych latach tempo wzrostu międzynarodowego handlu było niższe od tempa wzrostu gospodarki, a wartość inwestycji zagranicznych na świecie w 2014 spadła o 8 proc. Należy zatem ożywić handel i inwestycje, tak aby te dwa „silniki" znowu zaczęły napędzać światową gospodarkę.

Wang Jun z Chińskiego Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej jest zdania, że silny i trwały wzrost gospodarki globalnej zależy od silnego i trwałego wzrostu handlu i inwestycji na świecie. Aby zbudować nowy, otwarty świat, potrzebny jest dynamiczny wzrost gospodarki globalnej stymulowany wewnątrzustrojowym napędem. Żeby to osiągnąć, konieczna jest reaktywacja handlu i inwestycji.

Poza tym, w swoim przemówieniu Xi Jinping zadeklarował, że w kolejnych pięciu latach Chiny będą podejmować aktywne działania na rzecz wyprowadzenia z ubóstwa 70 milionów mieszkańców wsi w Chinach. W tym celu powołany zostanie Fundusz Pomocy w ramach Współpracy Południe-Południe. Chiny będą też nadal zwiększać inwestycje w krajach najsłabiej rozwiniętych oraz włączą do XIII Planu Pięcioletniego realizację Projektu zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Przewodniczący Xi zaproponował, żeby wszystkie kraje członkowkie G20 opracowały swoje własne plany wdrażania tego projektu, zestawiły je ze sobą i na tej podstawie ustaliły wspólne działania. Pozwoli to na wzmocnienie globalnej gospodarki i zapewnienie jej trwałego i zrównoważonego wzrostu. Wei Liang uważa, że propozycja przewodniczącego Xi zawiera konkretne rozwiązania w kwestii realizacji Projektu zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Eksperci zwracają uwagę, że Chiny, które są „motorem" wzrostu globalnej gospodarki i ważnym uczestnikiem zarządzania nią, opublikowały niedawno projekt XIII Planu Pięcioletniego, który zawiera szereg doniosłych inicjatyw politycznych dotyczących kompleksowego pogłębiania reform oraz przedstawia pięć koncepcji rozwoju: kreatywność, koordynację, ekologiczny rozwój, otwartość i wspólny podział. Koncepcje te mają znaczenie globalne.

Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China