Spojrzenie na współczesną KPCh

2022-06-30 14:18:53
Podziel się:

Słowa wstępne: odnoszę się z wielkim szacunkiem i z należnym uznaniem do całokształtu dokonań KPCh w ciągu ponad 100 lat jej istnienia i owocnej działalności. Dokonania te nie mają precedensu nie tylko w długiej historii Chin lecz również w dziejach całej cywilizacji ludzkiej. W niniejszym komentarzu pragnę skoncentrować się jedynie na postępie dokonanym przez KPCh (i ChRL) w okresie od 1978 r. oraz, w szczególności, w wyniku uchwał XVIII i XIX Zjazdu tej Partii. Dzięki nim i praktycznym rezultatom w realizacji tych postanowień partyjnych dokonują się epokowe przeobrażenia modernizacyjne i innowacyjne w samych Chinach oraz - mimo wielkich przeszkód i trudności zewnętrznych - kładzione są fundamenty pod budowę nowego świata oraz lepszego sprawiedliwego i pokojowego ładu międzynarodowego. W wyniku coraz bardziej nowatorskiej i racjonalnej polityki oraz dalekowzroczności KPCh na naszych oczach zmienia się oblicze Ziemi. Nadzieja na lepszą przyszłość wstępuje w serca i w umysły obywateli świata.

A oto, w moim skromnym przekonaniu, główne zasługi Partii dla dobra Chińczyków i całej ludzkości: w wyniku dynamicznego i zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego oraz odważnych reform i szerokiego otwarcia na świat, nastąpiło wydźwignięcie Chin, jako wielkiego mocarstwa, na drugie miejsce na Ziemi - z wielce prawdopodobną perspektywą rychłego zajęcia miejsca pierwszego. Przezwyciężone zostało wielowiekowe zacofanie, degradacja i dyskryminacja narodu i państwa chińskiego przez czynniki zagraniczne. Nie spełniły się ich oczekiwania dotyczące szachowania i poniżania Chin oraz utrzymywania ich w niedorozwoju, w swoistym letargu społeczno-politycznym, w stanie uzależnienia od sił wyzyskujących i hegemonistycznych. Nie doceniły one wszakże wielkiej mądrości i dalekowzroczności kierownictwa politycznego Partii i Państwa chińskiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz ofiarności, pracowitości i zdolności Chińczyków. Wysoka efektywność polityki reform i otwarcia na świat przeszła wszelkie oczekiwania i „pobożne życzenia” nieprzyjaciół. Bezprecedensowe powodzenie KPCh (i ChRL) oznacza jednocześnie totalną klęskę neokapitalizmu i neoliberalizmu na gruncie chińskim i globalnym.

Aspekty polityczne: podkreślam z całą mocą pomyślne wypracowanie unikalnego i oryginalnego modelu (systemu) ustrojowego dostosowanego do realiów chińskich, jego nieustanne doskonalenie i doprowadzenie go do obecnej fazy socjalizmu o specyfice chińskiej w Nowej Erze. KPCh jest solidnym promotorem, fundamentem i filarem tegoż socjalizmu oraz jego siłą sprawczą i przewodnią. Jako największa i najbardziej doświadczona Partia polityczna świata, sprawująca nieprzerwanie władzę od 1949 r. i ciesząca się powszechnym poparciem społecznym, KPCh jest niedoścignionym wzorem dla innych partii i ugrupowań politycznych. Dojście do obecnej fazy doskonałości polityczno-ustrojowej wymagało długich lat starań, poświęceń, ofiarności, wyrzeczeń oraz eksperymentowania, korzystania z pozytywnych doświadczeń krajowych i zagranicznych itp. Bardzo ważne znaczenie ma pragmatyczna metodologia KPCh polegająca na unikaniu mechanicznego i bezkrytycznego kopiowania doświadczeń zagranicznych oraz takiegoż przenoszenia ich na grunt chiński. Zaoszczędzono Chinom w ten sposób wielu poważnych trudności i kłopotów, z jakimi zmaga się obecnie neokapitalizm i neoliberalizm. Trwająca non stop kompleksowa modernizacja oraz innowacyjność polityki wewnętrznej i zagranicznej KPCh sprawia, że Partia (wraz z narodem) osiągnie niedługo znacznie wyższy jakościowo pułap dynamicznego postępu społecznego i kompleksowego rozwoju socjalistycznego.

Skarbiec ideologiczny: żadna inna partia polityczna na świecie nie dysponuje tak realistycznymi i tak całościowymi podstawami ideologicznymi jak KPCh. Na tych sprawdzonych w praktyce fundamentach teoretycznych wznoszony jest potężny gmach państwa chińskiego i nowego ładu światowego. W skład owego skarbca wchodzą: marksizm dostosowany do specyfiki chińskiej oraz dzieła i myśli wybitnych przywódców KPCh z pięciu pokoleń, a także dorobek i aktualne nadal wskazania starożytnych mędrców chińskich oraz pozytywne przemyślenia uczonych i fachowców zagranicznych. W sumie, owe składniki myślowe stanowią drogowskaz na perspektywicznym szlaku, którym KPCh zamierza kroczyć wraz z narodem, odnosić sukcesy, pokonywać przeszkody i nie popełniać błędów.

Rozwój ekonomiczny: za absolutny fenomen w historii gospodarczej Chin i świata uznać należy wskaźniki i osiągnięcia w tej mierze w wyniku racjonalnych wskazań KPCh i ich pomyślnej realizacji przez państwo i społeczeństwo chińskie. Nawet w niezwykle trudnych warunkach pandemii, kryzysu i wzrostu napięcia na arenie międzynarodowej gospodarka chińska utrzymuje optymalnie wysokie tempo wzrostu i niweluje szkodliwe oddziaływanie czynników zagranicznych (np. spadek popytu, wzrost inflacji, podwyżki cen surowców i półfabrykatów, perturbacje rynkowe, niezdrowa konkurencja, trudności zaopatrzeniowe, zerwanie łańcuchów dostaw, braki żywnościowe, zmiany klimatyczne i wiele innych). Faktem jest, że osłabienie współpracy gospodarczej z USA (& Co.), czy też z UE jest skutecznie „rekompensowane” przez Chiny dzięki intensyfikacji wymiany gospodarczej z partnerami azjatyckimi i afrykańskimi, z państwami Ameryki Południowej i Środkowej oraz Pacyfiku. Doniosłą rolę w tej mierze odgrywają także takie stowarzyszenia utworzone z inicjatywy chińskiej, jak BRICS, B&RI, G16+1 i wiele innych. Trudno wyobrazić sobie, aby - bez pomocy i bez materialnego wkładu chińskiego - gospodarka światowa zdołała wydostać się z obecnej zapaści kryzysowej i powrócić na drogę normalnego i „zielonego” rozwoju.

Problematyka społeczna: cenię wysoko fakt, że - w rozumieniu KPCh - efekty i owoce rozwoju socjalistycznego mają służyć obywatelom, jako że „rozwój dla rozwoju” czy tylko dla bogaczy i oligarchów nie miałby sensu. Takie szlachetne podejście stanowi dosadny wyraz głębokiej humanizacji polityki i działalności praktycznej Partii chińskiej. W ślad za jej słowami („człowiek na pierwszym miejscu”) idą czyny (dobrobyt i odpowiednia jakość życia i pracy). Socjalizm chiński jest zarazem socjalizmem humanistycznym. Partia systematycznie umacnia swe więzi ze społeczeństwem, zdobywa jego zdecydowane poparcie i uznanie oraz rozwija międzynarodową współpracę społeczną (people-to-people exchange). Dobrze pamiętam trudną sytuację społeczeństwa chińskiego sprzed 1978 r. i porównuję ją z sytuacją obecną - jakże odmienną! W Polsce powiadamy w takich razach: „nie ma porównania”. Właśnie w roku 100-lecia KPCh zlikwidowano skrajne ubóstwo w ChRL. Partia przywiązuje też duże znaczenie do właściwej polityki demograficznej - pamiętajmy, że dotyczy ona prawie 1,4 miliarda obywateli czyli około 20% ogółu ludzkości. Również internacjonalizm znamionuje politykę gospodarczo-społeczną KPCh, czego liczne dowody znajdujemy w postaci inwestycji chińskich za granicą, w pomocy humanitarnej, materialnej i medycznej, szczególnie w okresie pandemii i kryzysu itp.

Polityka zagraniczna: wielkie znaczenie merytoryczne ma fakt, iż KPCh współpracuje (w skali globalnej) z ponad 600 partiami politycznymi o różnych orientacjach, organizuje narady międzypartyjne i rozwija ożywione kontakty dwustronne. Bez wątpienia, poczynania te stanowią cenne wsparcie i bodziec dla państwowej dyplomacji chińskiej, szczególnie dla tzw. Xiplomacy - jako, że J.E. Pan Xi Jinping jest jednocześnie przywódcą Partii i Prezydentem ChRL, który bardzo aktywnie i systematycznie zajmuje się współpracą międzypartyjną i międzypaństwową (ostatnio przy pomocy video linków). Tak więc Nowa Era socjalizmu chińskiego obejmuje również otwarcie na świat, które - jak sądzę - osiągnie jeszcze znacznie wyższy poziom jakościowy w walce ze skutkami potrójnego niezwykle ostrego i groźnego kryzysu globalnego (pandemicznego, ekonomicznego i strategicznego) oraz po jego zakończeniu.

Zręczne połączenie polityki reform i otwarcia na świat stanowi dowód mądrości i dalekowzroczności strategicznej KPCh, jej ówczesnego przywódcy i genialnego reformatora Deng Xaopinga oraz jego wybitnych następców. Przez takie połączenie Partia uzyskała bezcenny efekt sprzężenia zwrotnego w skali makro: reformy wspomagają otwarcie, a otwarcie służy reformom. W świetle współczesnego nader niebezpiecznego wzrostu napięcia polityczno-militarnego na arenie międzynarodowej, na poszczególnych kontynentach i w regionach, KPCh (i ChRL) odgrywają ważną rolę stabilizatorów oraz rzeczników i zwolenników pokoju, bezpieczeństwa, współpracy, realizmu, multilateralizmu, dialogu oraz opamiętania. Ludzkość im właśnie - Chińczykom zawdzięcza to, iż - mimo ponad 50-ciu ognisk konfliktów zbrojnych tlących się jeszcze na kuli ziemskiej - może nie dojść do nowej wojny światowej. Jednocześnie Partia i Państwo chińskie przeciwstawiają się coraz bardziej skutecznie prowokacjom, awanturom i zagrożeniom antychińskim ze strony bezradnego neokapitalizmu i neoliberalizmu, szczególnie z USA (i ich sojuszników), rozwijają współpracę w sprawach bezpieczeństwa z licznymi państwami, ostatnio także z Południowego Pacyfiku, zajmują coraz bardziej zdecydowane stanowisko, np., w sprawach Tajwanu, wysp na Morzu Południowo-Chińskim itp., umacniają i modernizują swe siły zbrojne oraz ich więź ze społeczeństwem, uczestniczą w misjach pokojowych pod sztandarem ONZ itp. Słowem - Partia i Państwo chińskie mają czego bronić w kraju i na świecie i dlatego muszą mieć czym bronić! W sumie innowacyjne otwarcie na świat w Nowej Erze dobrze służy socjalizmowi o specyfice chińskiej, sprawie zrównoważonego rozwoju i pokoju światowego.

Refleksje końcowe: dorobek KPCh, szczególnie w okresie od 1978 r., jest bogaty, obfity oraz pionierski i niezwykle cenny pod każdym względem. Partia kojarzy umiejętnie i efektywnie doświadczenia z przeszłości oraz możliwości teraźniejszości i przyszłości; jest ona przy tym instytucją wymagającą, pryncypialną, racjonalną i bazującą na przesłankach naukowych oraz działającą w imię dobra obywateli Chin i całej ludzkości. KPCh wykorzystuje też efektywnie stworzoną przez siebie symbiozę i mechanizm 5 komplementarnych czynników makro - partyjnego, programowego, państwowego, społecznego i międzynarodowego. Dlatego też, jestem przeświadczony, że budownictwo socjalistyczne w Nowej Erze oraz tworzenie Nowego Ładu Międzynarodowego przebiegać będzie coraz efektywniej; a konkretne urzeczywistnianie II programu stulecia (do 2049 r.) ws. zbudowania bardzo nowoczesnego i innowacyjnego wielkiego mocarstwa - ChRL, Marzenia Chińskiego o kompleksowym odrodzeniu narodu i państwa oraz cudu chińskiego (dynamiczny rozwój + stabilizacja społeczna) sprawi, iż słowa partyjne staną się epokowymi czynami krajowymi i globalnymi. Tego życzę Komunistycznej Partii Chin, narodowi chińskiemu i całej ludzkości.

(Opr. Sylwester Szafarz, b. Zastępca Ambasadora RP w ChRL, Konsul Generalny RP w Szanghaju)

Ranking