Baidu

Xi Jinping spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem na Bali

2022-11-15 17:16:00
Podziel się:

Po południu 14 listopada przewodniczący Chin Xi Jinping spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem na Bali w Indonezji. Obaj szefowie państw przeprowadzili szczerą i dogłębną wymianę poglądów na temat strategicznych kwestii w stosunkach chińsko-amerykańskich, a także głównych kwestii globalnych i regionalnych.

Xi zwrócił uwagę, że obecna sytuacja w stosunkach chińsko-amerykańskich nie jest zgodna z podstawowymi interesami obu krajów i narodów, ani nie jest zgodna z oczekiwaniami społeczności międzynarodowej. Chiny i Stany Zjednoczone muszą przyjąć odpowiedzialną postawę wobec historii, świata i ludzi, zbadać właściwą drogę dla obu krajów do współistnienia w nowej erze, znaleźć właściwy kierunek rozwoju stosunków dwustronnych i promować stosunki chińsko-amerykańskie, aby powrócić na ścieżkę zdrowego i stabilnego rozwoju oraz przynieść korzyści obu krajom i światu.

Xi Jinping przedstawił główną sytuację i ważne osiągnięcia XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Zwrócił uwagę, że polityka wewnętrzna i zagraniczna chińskiej partii rządzącej i rządu jest otwarta i przejrzysta, intencje strategiczne są jasne, a poziom ciągłości i stabilności jest wysoki. Zapewnił o niezachwianym przeprowadzaniu reform, prowadzeniu polityki otwarcia i promocji budowy otwartej gospodarki światowej. Chiny będą nadal zdecydowanie prowadzać niezależną i pokojową politykę zagraniczną, ustalać swoje stanowisko i postawę zgodnie z meritum samej sprawy, opowiadać się za dialogiem i konsultacjami, pokojowym rozstrzyganiem sporów, pogłębiać i rozszerzać globalne partnerstwo, chronić system międzynarodowy, którego centrum jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, bronić porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym oraz promować budowanie wspólnoty o wspólnej przyszłości dla ludzkości. Chiny będą przestrzegać pokojowego, otwartego i korzystnego dla obu stron rozwoju. Będą uczestnikiem i promotorem globalnego rozwoju oraz podejmą współpracę z innymi krajami w celu osiągnięcia wspólnego rozwoju. 

Xi Jinping zwrócił uwagę, że stosunki chińsko-amerykańskie nie powinny być grą o sumie zerowej, a sukces jednej strony jest szansą, a nie wyzwaniem dla drugiej strony. Ziemia jest ogromna, a na tej ogromnej Ziemi Chiny i Stany Zjednoczone mogą w pełni osiągnąć własny rozwój i wspólny dobrobyt. Obie strony powinny prawidłowo postrzegać swoją politykę wewnętrzną i zagraniczną oraz intencje strategiczne i nadawać właściwy ton kontaktom. Podejmować dialog, a nie dążyć do konfrontacji, a także współpracować na rzecz obopólnych korzyści. 

Xi powiedział, że przywiązuje dużą wagę do wypowiedzi prezydenta Bidena "five notes". Chiny nigdy nie dążyły do zmiany istniejącego porządku międzynarodowego, nie ingerują w wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych i nie mają zamiaru kwestionować i zastępować Stanów Zjednoczonych. Obie strony powinny przestrzegać wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i współpracy win-win oraz wspólnie zapewnić, że stosunki chińsko-amerykańskie będą rozwijały się we właściwym kierunku, nie zbaczając z kursu ani nie tracąc prędkości, a tym bardziej nie zderzając się. Przestrzeganie podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi i trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich jest kluczem dla obu stron do zarządzania różnicami i zapobiegania konfrontacji i konfliktom, a także najważniejszą ochroną stosunków chińsko-amerykańskich.

Xi Jinping dokładnie wyjaśniał pochodzenie kwestii Tajwanu i pryncypialne stanowisko Chin. Xi  podkreślił, że kwestia Tajwanu jest kluczem podstawowych interesów Chin, fundamentem politycznym stosunków chińsko-amerykańskich i pierwszą czerwoną linią, której nie wolno przekroczyć w stosunkach chińsko-amerykańskich. Xi Powiedział, że Chiny zawsze dążą o utrzymania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej, ale "niepodległość Tajwanu" jest nie do pogodzenia z pokojem i stabilnością w Cieśninie Tajwańskiej. Chiny mają nadziejże, że strona amerykańska dostosuje swoje słowa do czynów i będzie przestrzegać polityki jednych Chin i trzech wspólnych komunikatów. Prezydent Biden wielokrotnie powtarzał, że nie popiera "niepodległości Tajwanu" i nie ma zamiaru wykorzystywać Tajwanu jako narzędzia do poszukiwania przewagi konkurencyjnej nad Chinami lub powstrzymywania Chin. „Mamy nadzieję, że strona amerykańska zrealizuje obietnicę prezydenta Bidena” - zaznaczył Xi.

Xi Jinping wskazał, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w kapitalizm, Chiny są zaangażowane w socjalizm i obie strony podążają różnymi ścieżkami. Ta różnica nie jest wyjątkowa dzisiaj i będzie nadal istnieć w przyszłości. Przywództwo Komunistycznej Partii Chin i chiński system socjalistyczny zostały przyjęte i poparte przez 1,4 miliarda ludzi, co jest podstawową gwarancją rozwoju i stabilności Chin. Ważne jest to, że Chiny i Stany Zjednoczone uznają i szanują tę różnicę, zamiast dążyć do zmiany, a nawet obalenia systemu drugiej strony. Strona amerykańska powinna zrealizować swoje zobowiązania w konkretnych działaniach, a nie mówić jedno, a robić drugie.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone są wielkimi krajami o odmiennej historii, kulturze, systemach społecznych i ścieżkach rozwoju. W przeszłości i obecnie nadal istnieją różnice między obu stronami. W przyszłości również będą różnice, ale to nie powinno stać się przeszkodą w rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich. Na świecie zawsze istnieje konkurencja, ale konkurencja powinna polegać na uczeniu się nawzajem i wspólnym postępie, a nie na grze o sumie zerowej. Prowadzenie wojen handlowych, wojen naukowych i technologicznych, wznoszenie barier i zrywanie powiązań całkowicie narusza zasady gospodarki rynkowej i podważa zasady handlu międzynarodowego, co szkodzi innym i nie przynosi korzyści żadnej ze stron. Xi dodał, że Chiny sprzeciwiają się upolitycznianiu i uzbrajaniu wymiany gospodarczej, handlowej, naukowej i technologicznej. W obecnej sytuacji wspólne interesy Chin i Stanów Zjednoczonych nie zmniejszyły się, ale wzrosły. Chiny i Stany Zjednoczone nie kłócą się, nie konfrontują i pokojowo współistnieją, co jest najbardziej podstawowym wspólnym interesem obu krajów. Chiny i Stany Zjednoczone są głęboko zintegrowane gospodarczo, stoją przed nowymi zadaniami rozwojowymi i muszą wzajemnie czerpać korzyści z rozwoju drugiej strony, co również leży we wspólnym interesie. Ożywienie światowej gospodarki po pandemii, przeciwdziałanie zmianie klimatu i rozwiązywanie regionalnych gorących problemów są również nierozerwalnie związane z koordynacją i współpracą między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, która jest także wspólnym interesem. Obie strony powinny się wzajemnie szanować, wypracowywać wzajemnie korzyści, koncentrować się na ogólnej sytuacji oraz zapewniać dobrą atmosferę i stabilne stosunki dla współpracy dwustronnej.

Prezydent Joe Biden powiedział, że zna przewodniczącego Xi Jinpinga od wielu lat i utrzymuje z nim regularną komunikację, ale żadna forma wymiany poglądów na odległość nie może zastąpić spotkań twarzą w twarz. Gratulował ponownego wyboru na stanowisko Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego KPCh. 

Jako dwie główne potęgi, Stany Zjednoczone i Chiny są odpowiedzialne za utrzymanie konstruktywnych stosunków. Stany Zjednoczone są zaangażowane w utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji między szefami dwóch państw i rządów na wszystkich szczeblach, prowadzenie szczerego dialogu w kwestiach, w których obie strony się nie zgadzają oraz odgrywanie kluczowej roli we wzmacnianiu niezbędnej współpracy w zakresie ważnych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, Chin i ich narodów oraz jest ważne dla całego świata. Biden ponownie podkreślił, że stabilne i rozwijające się Chiny leżą w interesie Stanów Zjednoczonych i świata. Stany Zjednoczone szanują chiński system, nie dążą do zmiany systemu chińskiego, nie dążą do "nowej zimnej wojny", nie starają się przeciwstawiać Chinom poprzez wzmacnianie ich relacji sojuszniczych, nie popierają "niepodległości Tajwanu", nie popierają "dwojga Chin" ani "jednych Chin, jednego Tajwanu" i nie mają zamiaru prowadzić konfliktu z Chinami. Stany Zjednoczone nie mają również zamiaru dążyć do "zerwania powiązań" z Chinami, hamowania rozwoju gospodarczego Chin ani powstrzymania Chin, dodał Biden.

Biden powiedział, że to, jak rozwijają się stosunki USA-Chiny, ma kluczowe znaczenie dla kierunku przyszłego rozwoju świata. Stany Zjednoczone i Chiny ponoszą wspólną odpowiedzialność za pokazanie światu, że Stany Zjednoczone i Chiny mogą zarządzać różnicami i zapobiegać błędnym kalkulacjom lub ostrej konkurencji, która przerodziłaby się w konfrontację, a nawet konflikt. Stany Zjednoczone zgadzają się, że należy ustalić zasady kierujące rozwojem stosunków USA-Chiny, a zespoły obu stron mogą kontynuować rozmowy na podstawie istniejącego konsensusu i dążyć do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia. Rząd USA prowadzi politykę jednych Chin, nie stara się wykorzystywać kwestii Tajwanu jako narzędzia do powstrzymywania Chin i ma nadzieję na pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej.

Obaj szefowie państw uzgodnili, że zespoły dyplomatyczne obu stron będą utrzymywać strategiczną komunikację i prowadzić regularne konsultacje. Uzgodnili, że zespoły finansowe obu krajów będą prowadzić dialog i koordynację w zakresie polityki makroekonomicznej, gospodarki i handlu. Uzgodnili, że będą współpracować na rzecz sukcesu dwudziestej siódmej Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Obie strony zgodziły się na prowadzenie dialogu i współpracy w zakresie zdrowia publicznego, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Uzgodniono także, że wspólna grupa robocza chińsko-amerykańska będzie wykorzystywana do promowania rozwiązywania bardziej szczegółowych kwestii. Obie strony uważają, że wymiana międzyludzka między Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważna i zachęca do rozszerzenia wymiany międzyludzkiej w różnych dziedzinach między dwoma krajami.

Dwaj szefowie państw wymienili również poglądy na tematy takie, jak kryzys na Ukrainie. Xi zaznaczył, że Chiny są bardzo zaniepokojone obecną sytuacją na Ukrainie. Przypomniał swoją czteropunktową propozycję dotyczącą sposobu rozwiązania konfliktu, a niedawno zasugerował cztery działania, które społeczność międzynarodowa powinna podjąć wspólnie. W obliczu globalnego i złożonego kryzysu, takiego jak kryzys ukraiński, istnieje kilka kwestii wartych poważnego rozważenia: po pierwsze, nie ma zwycięzców w wojnach i konfliktach; po drugie, nie ma prostego rozwiązania złożonych problemów; po trzecie, należy unikać konfrontacji między głównymi mocarstwami. Chiny zawsze stały po stronie pokoju, będą nadal promować rozmowy pokojowe, wspierać i oczekiwać wznowienia rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Mają też nadzieję, że Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska przeprowadzą wszechstronny dialog z Rosją.

Obaj szefowie państw ocenili, że spotkanie było dogłębne, szczere i konstruktywne, i poinstruowali zespoły robocze obu krajów, aby śledziły i wdrażały ważny konsensus osiągnięty przez obu szefów państw jak najszybciej oraz podejmowały konkretne działania w celu promowania stosunków chińsko-amerykańskich, aby powrócić na ścieżkę stabilnego rozwoju. Obaj szefowie państw zgodzili się kontynuować regularne kontakty.